ประกาศใช้แผนดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่2/2565 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย อาศัยตามอำนาจฯ ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย อาศัยตามอำนาจฯ ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2, 3 พ.ศ.2561 หมวด 5 ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานตามขั้นตอนฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข จะได้เสนอร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข ให้ทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการแนวนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ดังต่อไปนี้

Continue Reading

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จะได้เสนอร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการแนวนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ดังต่อไปนี้

Continue Reading

การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและปฏิบัติงานของพนักงานส่วนำตบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริการงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading