ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานตามขั้นตอนฯ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

ประกาศใช้แผนดำเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่2/2565 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย อาศัยตามอำนาจฯ ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย อาศัยตามอำนาจฯ ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

แผนปฏิบัติการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารแนบ แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ศพด.อบต (8 […]

Continue Reading

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2, 3 พ.ศ.2561 หมวด 5 ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานตามขั้นตอนฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข จะได้เสนอร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข ให้ทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการแนวนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ดังต่อไปนี้

Continue Reading

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จะได้เสนอร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการแนวนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ดังต่อไปนี้

Continue Reading