ประกาศใช้แแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี จึงประกาศใช้แผนฯ​โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ.2561 หมวด 5 ข้อ 27 แล้ว ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตจังหวัดลพบุรี โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

Continue Reading

แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เอกสารแนบ แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ห […]

Continue Reading

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ.2561 หมวด 5 ข้อ 27 แล้ว ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

Continue Reading

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ.2561 หมวด 5 ข้อ 27 แล้ว ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

Continue Reading

แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.หนองเต่า ปีงบประมาณ 2563

ตามหนังสือที่อ้างถึงขยายระยะเวลาในการส่งแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 ให้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นอนุมัติแผนงาน และจัดส่งให้สปสช.เขต 4 สระบุรี นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าจึงส่งแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.หนองเต่า ปีงบประมาณ 2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 27 แล้ว ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบต่อไปนี้

Continue Reading

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561

ตามระเบียกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 หมวด 5 ข้อ 26(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารต่อไปนี้

Continue Reading