ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 27 แล้ว ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบต่อไปนี้

Continue Reading

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561

ตามระเบียกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 หมวด 5 ข้อ 26(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารต่อไปนี้

Continue Reading

การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มอบหมายท้องถิ่นอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการสำรวจข้อมูล/ประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) พร้อมทั้งจะแจ้งให้บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

Continue Reading

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 ข้อ 4 และข้อ 5 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับครุภัณฑ์ ที่มีราคาเกิน 100,000 บาทและที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 1,000,000 บาท นั้น 

 

Continue Reading