แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้เห็นชอบการอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 นั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยจึงขอประกาศอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

Continue Reading

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนมท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ในคราวการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 โดยจะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม งบประมาณตามแผนความต้องการของงบลงทุนเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1)

ด้วยภสาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) ในคราวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 พ.ค.2560 อาศัยตามอำนาจข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 จึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

Continue Reading

แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 3/2561

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้เห็นชอการอนุมัติแผนพัฒนาสี่ปี (แก้ไข) ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561-2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 4 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เห็นควรประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (แก้ไข) ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561-2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าต่อไป

Continue Reading

ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561)

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561) ในคราวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 ก.ค.2561 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารท้ายประกาศนี้

Continue Reading

การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.ลพบุรี) ได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของพนักงานส่วนตำบล (ปีงบประมาณ 2561-2563) ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 นั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของพนักงานส่วนตำบล (ปีงบประมาณ 2561-2563) ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนอัตรากำลังคน พัฒนากำลังคนให้สามารถดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรได้ จึงประกาศใช้แผนอัตรากำลัง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของพนักงานส่วนตำบล (ปีงบประมาณ 2561-2563) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

Continue Reading