แผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2563 พ.ศ.2561-2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไปแล้วเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่ประกาศใช้นั้น ปัจจุบันสภาพแวดล้อมของชุมชนได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดปัญหาและความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น ซึ่งปัญหาและความต้องการดังกล่าวนั้น มีความเร่งเด่วนจึงต้องได้รับการแก้ไขแและพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินการปรับปรุงและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2563 พ.ศ.2561-2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้เห็นชอบการอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 นั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยจึงขอประกาศอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

Continue Reading

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนมท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ในคราวการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 โดยจะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม งบประมาณตามแผนความต้องการของงบลงทุนเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1)

ด้วยภสาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) ในคราวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 พ.ค.2560 อาศัยตามอำนาจข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 จึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

Continue Reading