ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565 (พ.ศ.2566 – 2570)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 (พ.ศ.2566 – 2570) เพื่อนำมาเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณในช่วงแผน โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้พิจารณาเห็นชอบพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 (พ.ศ.2566 – 2570) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 (พ.ศ.2561-2565)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 (พ.ศ.2561-2565) เพื่อนำมาเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณในช่วงแผน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565 (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 (พ.ศ.2561-2565) เพื่อนำมาเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

แผนปฏิบัติการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง ได้เสนอร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง ให้ทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการแนวนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  ดังต่อรายละเอียดเอกสารแนบท้าย

Continue Reading