แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2/2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นด (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 2/2565 เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565 (พ.ศ.2566 – 2570)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 (พ.ศ.2566 – 2570) เพื่อนำมาเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณในช่วงแผน โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้พิจารณาเห็นชอบพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 (พ.ศ.2566 – 2570) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading