ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 (พ.ศ.2561-2565)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 (พ.ศ.2561-2565) เพื่อนำมาเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณในช่วงแผน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565 (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 (พ.ศ.2561-2565) เพื่อนำมาเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

แผนปฏิบัติการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง ได้เสนอร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง ให้ทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการแนวนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  ดังต่อรายละเอียดเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

แผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2563 พ.ศ.2561-2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไปแล้วเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่ประกาศใช้นั้น ปัจจุบันสภาพแวดล้อมของชุมชนได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดปัญหาและความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น ซึ่งปัญหาและความต้องการดังกล่าวนั้น มีความเร่งเด่วนจึงต้องได้รับการแก้ไขแและพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินการปรับปรุงและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2563 พ.ศ.2561-2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้เห็นชอบการอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 นั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยจึงขอประกาศอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

Continue Reading

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนมท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ในคราวการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 โดยจะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม งบประมาณตามแผนความต้องการของงบลงทุนเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading