ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrityand Transparency : ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า พ.ศ.2563

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป้นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency : ITA) และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง บัดนี้ สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ดำเนินการประมวลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ต้องบริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการประเมนิความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ เพื่อสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs: FRAUD RISK-ASSESSMENTS) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันเรื่องการป้องกันแลปราบปรามการทุจริตโดยถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องนำไปปฏิบัติให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

Continue Reading

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและนโยบายของรัฐบาล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงได้กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

Continue Reading

มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตต่อหน้าที่หรือการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันเรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องนำไปปฏิบัติให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วรต่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นให้กิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จึงกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตต่อหน้าที่หรือการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าทรี่ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

นโยบายการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เป็นองค์กรคุณธรรมและค่านิยมสุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร (องค์กรคุณธรรมและค่านิยมสุจริต) โดยมีรายวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดแนบท้าย

Continue Reading

นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 128 ที่บัญญัติว่า ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ด้วยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การอำนวยการความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นประโยชน์ของประชาชนและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เป็นไปตามกฎหมายและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล จึงกำหนดมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Continue Reading

มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 8 วรรค 1(3)(4) ได้กำหนดให้การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการต้องดำเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากภาครัฐ และจะต้องมีแนวทางในการรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อประโยชน์ของทางราชการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading