การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มีความประสงค์ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.2562 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการดำเนินการในการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยร่วมแสดงความคิดเห็นในร่างข้อบัญญัติดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2562 ผ่านทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์หรือแสดงความคิดเห็นด้วยตนเอง ที่สำนักงานปลัดและผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

Continue Reading

การเก็บ และขนขยะมูลฝอย

ด้วยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.2560 ออกตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงประกาศกำหนดวัดและเส้นทางการเก็บและขนขยะมูลฝอย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading