โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  ด้านการบริหารงาน  คุณธรรม และจริยธรรมแก่ คณะผู้บริหาร สมาชิก บุคลากร ผู้นำท้องถิ่น และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าจัดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  ด้านการบริหารงาน  คุณธรรม และจริยธรรมแก่ คณะผู้บริหาร สมาชิก บุคลากร ผู้นำท้องถิ่น และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ระหว่างวันที่  23 และ 25 – 27 กรกฎาคม 2562    มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน โดยมีการจัดอบรม

Continue Reading