การรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561

ด้วยจังหวัดลพบุรีแจ้งว่า ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ ด้านการยบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านการบริหารสาธารณะและด้านธรรมภิบาล ซึ่งจังหวัดได้แต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพฯ ตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้ออกตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนการออกตรวจประเมินฯ เสร็จครบทุกแห่งแล้วนั้น โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร

Continue Reading