การรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอเชิญชวนประชาขนผู้สนใจ ได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะต่อรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขต โดยจัดทำความเห็นเป็นหนังสือยื่นต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

Continue Reading