การเก็บ และขนขยะมูลฝอย

ด้วยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.2560 ออกตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงประกาศกำหนดวัดและเส้นทางการเก็บและขนขยะมูลฝอย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading