เชิญชวนประชาชนหันมาคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  ขอเชิญชวนประชาชนหันมาคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อความสะดวกต่อการนำไปกำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ และยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย โดยในแต่ละวันมีขยะเกิดขึ้นจากกิจวัตรประจำวันของทุกคน มากน้อยต่างกันไป จากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันมีประมาณ 0.5-1 กิโลกรัมต่อคน ถ้าคิดเป็นระดับชุมชนและหมู่บ้านแล้ว จะมีปริมาณขยะในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปัจจุบันพบว่าเริ่มมีปัญหาเรื่องสถานที่ทิ้งขยะมากขึ้นแล้ว เนื่องจากหน่วยงานที่นำขยะไปทิ้งปฏิบัติไม่ถูกหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม   ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง รวมทั้งเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยังทำให้เกิดการประท้วงของประชาชนในพื้นที่มากขึ้นอีกด้วย

Continue Reading

การเก็บ และขนขยะมูลฝอย

ด้วยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.2560 ออกตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงประกาศกำหนดวัดและเส้นทางการเก็บและขนขยะมูลฝอย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพ.ศ.2549

ด้วยปรากฎว่ามีการเจ็บป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตอบต.หนองเต่า ซึ่งอาจแพร่ระบาดได้ โดยมียุงลายเป็นพาหะของโรคติดต่อนี้ อบต.หนองเต่าจึงจำเป็นที่ต้องควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอันได้แก่ ขยะมูลฝอยที่มีสภาพขังน้ำได้ เช่น เศษกระป๋อง กะลามะพร้าว ยางรถยนต์และเศษภาชนะอื่นๆ เป็นต้น รวมทั้งแหล่งน้ำ ที่อาบน้ำ ตุ่มน้ำ โอ่งน้ำ แจกัน กระถางต้นไม้และภาชนะรองรับน้ำอื่นๆ ในอาคารหรือบริเวณ ซึ่งหากไม่มีการดูแลเปลี่ยนน้ำเป็นประจำทุก 7 วันหรือใส่สารเคมี ก็จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้จึงอาศัยตามความในมาตรา 71 ประกอบมาตรา 67 (3) แห่งพรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และมาตร 20 แห่ง พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จึงตราข้อบัญญัติอบต.หนองเต่า ว่าด้วยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Continue Reading