เชิญชวนประชาชนหันมาคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  ขอเชิญชวนประชาชนหันมาคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อความสะดวกต่อการนำไปกำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ และยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย โดยในแต่ละวันมีขยะเกิดขึ้นจากกิจวัตรประจำวันของทุกคน มากน้อยต่างกันไป จากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันมีประมาณ 0.5-1 กิโลกรัมต่อคน ถ้าคิดเป็นระดับชุมชนและหมู่บ้านแล้ว จะมีปริมาณขยะในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปัจจุบันพบว่าเริ่มมีปัญหาเรื่องสถานที่ทิ้งขยะมากขึ้นแล้ว เนื่องจากหน่วยงานที่นำขยะไปทิ้งปฏิบัติไม่ถูกหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม   ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง รวมทั้งเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยังทำให้เกิดการประท้วงของประชาชนในพื้นที่มากขึ้นอีกด้วย

Continue Reading

โครงการการจัดเก็บแยกขยะโดยคัดแยกขยะ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มีขยะทุกวัน ขยะจากถุงนม  ถุงขนม  กล่องนม  ถุงพลาสติก  ขวดน้ำ  ของครู  ของแม่บ้าน การจัดเก็บขยะ ก็จะทิ้งใส่ลงถังขยะเดียวกันทั้งหมด ไม่แยกประเภทขยะ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาขยะที่ยั่งยืน และเป็นรูปธรรม ต้องอาศัยกระบวนการ การเรียนรู้ และมีส่วนร่วมและสามารถแก้ปัญหาขยะในศูนย์ฯ เพื่อการสร้างสุขนิสัยที่ดีให้เกิดขึ้นในศูนย์ฯจึงได้จัดทำโครงการการจัดเก็บแยกขยะโดยคัดแยกขยะเป็น ๓ ประเภท เพื่ออบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในการคัดแยกขยะและการทังขยะที่ถูกติอง ให้มีคณะทำงานในการบริหารจัดการขยะในศูนย์ฯอย่างมีประสิทธิภาพ มีที่จัดเก็บคัดแยกขยะ เพื่อให้มีการบริหารจัดการคัดแยกขยะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เด็กสามารถแยกขยะได้ถูก ตะกร้าสีไหนใส่ขยะประเภทไหน .ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สะอาดถูกสุขลักษณะสร้างนิสัยที่ดีแก่เด็ก ครู และแม่บ้าน  ลดการเกิดโรคต่างๆ ทำให้สุขภาพดี .เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างครู นักเรียน     แม่บ้านในการดูแลรักษาสิ่งแวดลิอมในศูนย์ฯ

Continue Reading