โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  ด้านการบริหารงาน  คุณธรรม และจริยธรรมแก่ คณะผู้บริหาร สมาชิก บุคลากร ผู้นำท้องถิ่น และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าจัดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  ด้านการบริหารงาน  คุณธรรม และจริยธรรมแก่ คณะผู้บริหาร สมาชิก บุคลากร ผู้นำท้องถิ่น และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ระหว่างวันที่  23 และ 25 – 27 กรกฎาคม 2562    มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน โดยมีการจัดอบรม

Continue Reading

ให้บุคลากร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงาน คุณธรรมและจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากร ผู้นำท้องที่และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เรื่อง  ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกไปราชการ  เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงาน คุณธรรมและจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากร ผู้นำท้องที่และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ในระหว่างวันที่ ๒๓ และ ๒๕ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี

Continue Reading