รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ในการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565

ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.30-12.00  ณ ห้องประชุมช่วงมาลีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าได้จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรับฟังการแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ,รับฟังรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ,การคัดเลือกสมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ,การคัดเลือกสมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และรับฟังปัญหาความต้องการของภาคประชาชนที่เข้ารับฟังการประชุมสภาฯ

Continue Reading

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 มีมติในการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 16-30 มิถุนายน 2563 จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ในวันและเวลาดังกล่าว 

Continue Reading

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 เม.ย.2562 มีมติในการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2563 จึงเรียกประชุมสภาในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

Continue Reading

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมช่วงมาลี

Continue Reading

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 ก.พ.2561 มีมติในการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 25 เม.ย.-9 พ.ค.2562 จึงเรียกประชุมสภาในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

Continue Reading

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบเดือนเมษายน – กันยายน 2561)

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2561 (รอบเดือนเมษายน – กันยายน 2561) ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 และรายงานให้สภาท้องถิ่นทราบในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นั้น อาศัยตามอำนาจแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2458 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 29(3) จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบเดือนเมษายน – กันยายน 2561) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

Continue Reading

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 วันที่  17 ตุลาคม  พ.ศ. 2561 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมช่วงมาลี  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

Continue Reading

ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561

ด้วยนายอำเภอบ้านหมี่ ได้อนุมัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 ตามหนังสืออำเภอบ้านหมี่ ที่ ลบ 0023.12/3367 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านการพิจารณาจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 17 ต.ค.2561 นั้น จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading