โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กิจกรรมส่งเสริมและจัดตั้งกลุ่มอาชีพในตำบลหนองเต่า วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมช่วงมาลี ที่ทำการ อบต.หนองเต่า การทำนำ้พริกเผาและทำลูกประคบ ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน

Continue Reading

รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนอเงต่า ขอประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยผู้สูงอายุที่มีความประสงค์จะยื่นคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะต้องมีคุณสมบัติและดำเนินการตามรายละเอียดประกาศแนบท้ายนี้

Continue Reading