ให้บุคลากร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงาน คุณธรรมและจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากร ผู้นำท้องที่และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เรื่อง  ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกไปราชการ  เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงาน คุณธรรมและจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากร ผู้นำท้องที่และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ในระหว่างวันที่ ๒๓ และ ๒๕ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี

Continue Reading

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของครูผู้ดูแลเด็ก และคณะกรรมการบริหารศูนย​์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561 เข้ารับการอบรมวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า และวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เดิินทางไปศึกษาดูงาน ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีรายละเอียดตามเอกสารต่อไปนี้

Continue Reading