สรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าเรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2562

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 1 – 30 ก.ย.2562 ตามประกาศลงวันที่ 23 ส.ค.2562 นั้น บัดนี้กำหนดเวลารังฟังความคิดเห็นสิ้นสุดลงแล้ว ผลการรับฟังความคิดเห็นปรากฎตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ

Continue Reading

การรับฟังความคิดเห็นประชาชนในการพิจารณาออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มีความประสงค์ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนในท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้กระทำโดยได้การตราเป็นข้อบัญญัติ จึงได้ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกข้อบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบต่อไปนี้

Continue Reading