โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของครู ผู้ดูแลเด็ก และ คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  ประจำปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของครู ผู้ดูแลเด็ก และ คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมช่วงมาลี และ ศึกษาดูงานในวันที่ 30 สิงหาคม 2562  ภาคเช้า ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชคราม  อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ภาคบ่าย ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ดี  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดเกรียบ  อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยคณะศึกษาดูงานประกอบด้วย ผู้บริหาร , บุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม , ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก , แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ ผู้แทนสาธารณสุข รวมจำนวน 40 คน

Continue Reading

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กและคณะกรรมการบริหารศูนย์เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดอบรมการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพ ที่ห้องประชุมช่วงมาลี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า และในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เข้าศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ผ่านการเข้าประกวดและได้รับรางวัล     คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี

Continue Reading

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของครูผู้ดูแลเด็ก และคณะกรรมการบริหารศูนย​์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561 เข้ารับการอบรมวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า และวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เดิินทางไปศึกษาดูงาน ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีรายละเอียดตามเอกสารต่อไปนี้

Continue Reading