อำนาจหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงสถานะทางการคลังและความจำเป็นเหมาะสม เพื่อให้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริการส่วนตำบลหนองเต่า ดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศอำนาจหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

Continue Reading

ช่องทางรับเรื่องของความช่วยเหลือของประชาชน ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามากฎหมาย โดยคำนึงถึงสถานะทางการคลังและความจำเป็นเหมาะสม เพื่อให้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ จึงประกาศช่องทางการรับเรื่องขอความช่วยเหลือ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Continue Reading

จัดตั้งศูนย์ช่วเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงสถานะทางการคลัง และความจำเป็นเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

Continue Reading