กิจกรรมวันปิยมหาราช ปี 2561

วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันสำคัญ คือวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมิรทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หรือชนชาวสยามถวายพระนามแก่พระองค์ว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ผู้ทรงสร้างคุณสำเร็จประโยชน์แก่พสกนิกรชาวไทย ทรงมีพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาชาติไทยมากมาย ทั้งด้านการวางราก ฐานการปกครองของไทย ด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร ทรัพยากรบุคคลของชาติการที่พระองค์ทรงเลิกทาส ประทานอิสรภาพแก่ชนชาวไทย เพื่อให้บ้านเมืองมีความทันสมัย มีความเจริญทัดเทียมกับชาติตะวันตกที่รุกล้ำ กร้ำกราย ล่าอาณานิคม ซึ่งรวมถึงถิ่นสุวรรณภูมิแห่งนี้จากพระราชกรณียกิจนานับการ ที่ส่งผลต่อชาวสยามให้ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีความผาสุกร่มเย็นสืบมา

Continue Reading