เชิญชวนประชาชนหันมาคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  ขอเชิญชวนประชาชนหันมาคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อความสะดวกต่อการนำไปกำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ และยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย โดยในแต่ละวันมีขยะเกิดขึ้นจากกิจวัตรประจำวันของทุกคน มากน้อยต่างกันไป จากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันมีประมาณ 0.5-1 กิโลกรัมต่อคน ถ้าคิดเป็นระดับชุมชนและหมู่บ้านแล้ว จะมีปริมาณขยะในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปัจจุบันพบว่าเริ่มมีปัญหาเรื่องสถานที่ทิ้งขยะมากขึ้นแล้ว เนื่องจากหน่วยงานที่นำขยะไปทิ้งปฏิบัติไม่ถูกหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม   ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง รวมทั้งเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยังทำให้เกิดการประท้วงของประชาชนในพื้นที่มากขึ้นอีกด้วย

Continue Reading

กิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 ณ วัดพานิชธรรมิการาม ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติ โดยกิจกรรมในงานจัดให้มีการบำรุงรักษาต้นไม้ทรงปลูก ได้แก่ ต้นศรีมหาโพธิ์ ทรงปลูกโดยพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และต้นคูณ ทรงปลูกโดย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 รวมทั้งต้นนิโครธ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นรุกขมรดก ของประเทศอีกด้วย

Continue Reading

การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2549

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2548 เห็นชอบแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2548-2551 ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้นำมาจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2548-2551) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2548 โดยได้กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้อย่างชัดเจน ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทำและออกข้อบัญญัติท้องถิ่นให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันในครัวเรือน ก่อนทิ้งน้ำส่งทางระบายน้ำหรือแหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อบำบัดน้ำเสีย ณ แหล่งกำเนิดและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวม อบต.หนองเต่า จึงตราข้อบัญญํตินี้ขึ้นไว้ดังเอกสารแนบ

Continue Reading