พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

วันที่ 18 มีนาคม 2562 ผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย  ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ศาลากลางจังหวัดลพบุรี เพื่อได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยและเกิดการรวมพลังชาวท้องถิ่น สร้างขวัญ และกำลังใจที่ดีแก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภา ข้าราชการ  พนักงาน และลูกจ้าง ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Continue Reading

การรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561

ด้วยจังหวัดลพบุรีแจ้งว่า ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ ด้านการยบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านการบริหารสาธารณะและด้านธรรมภิบาล ซึ่งจังหวัดได้แต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพฯ ตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้ออกตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนการออกตรวจประเมินฯ เสร็จครบทุกแห่งแล้วนั้น โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร

Continue Reading