โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กและคณะกรรมการบริหารศูนย์เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดอบรมการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพ ที่ห้องประชุมช่วงมาลี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า และในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เข้าศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ผ่านการเข้าประกวดและได้รับรางวัล     คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี

Continue Reading