รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโรครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มีความประสงค์จะรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่รายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ

Continue Reading

ประชุมเพื่อคัดเลือกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  ได้จัดประชุมเพื่อคัดเลือกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เป็นคณะกรรมการเครือข่าย อถล. ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา  13.30 น.  ณ ห้องประชุมช่วงมาลี ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

Continue Reading