การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

ด้วยระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร พ.ศ.2562 ข้อ 231 กำหนดให้ภายหลังระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น ดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

Continue Reading

รณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.

เมื่อวันที่  21  มีนาคม  2562  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  เดินรณรงค์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)  ในวันที่ 24  มีนาคม  2562  ส่งเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ ในระบอบประชาธิปไตยให้แก่ประชาชน ในชุมชนปลอดการซื้อสิทธิ์ขายเสียง

Continue Reading

ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ต.หนองเต่า ไปใช้สิทธิการเลือกตั้ง ปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ต.หนองเต่า ไปใช้สิทธิการเลือกตั้ง ปี 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่จัดไว้

Continue Reading