ปิดสถานที่ราชการชั่วคราว

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่ของตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ ได้พิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และได้มีบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าได้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งได้รับการยืนยันผลแล้ว ส่งผลให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดและผู้ร่วมงานอยู่ในความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค จึงประกาศปิดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 4 เมษายน 2565 

Continue Reading

การดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดโคกสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 923 ครัวเรือน ครอบคลุม 8 หมู่บ้าน

Continue Reading

การพ่นยาฆ่าเชื้อในสถานศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคโควิด-19

องค์การบริหาส่วนตำบลหนองเต่่า ร่วมกับโรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้ออาคารเรียน ห้องน้ำ โรงอาหาร โต๊ะนั่งในพื้นที่โรงเรียนวัดพานิชธรรมการาม ในวันที่ 31 มกราคม 2565 เพื่อสร้างลดพื้นที่สัมผัสเสี่ยงสูงและสร้างความเชื่อมั่นในการมาเรียนของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และให้ประชาชนตระหนักถึงการป้องกันโรคโควิด-19

Continue Reading