คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองเต่า

ตามที่พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และที่่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 มาตรา 22 กำหนดให้ดำเนินการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองเต่าขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานจัดให้มีภสาเด็กและเยาวชนตำบลหนองเต่า เรียบร้อยแล้ว และได้มีการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองเต่า เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 มีรายชื่อต่อไปนี้

 

{pdf=files/201709191006-1.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์