แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองเต่า

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 มาตรา 22 กำหนดให้มีการจัดสภาเด็กและเยาวชนตำบลขึ้น เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองเต่า ดังรายชื่อต่อไปนี้

{pdf=files/201709191006.pdf|100%|1050|native}

 

คอมเมนท์