รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2560 วันที่  21  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมช่วงมาลี  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

 

{pdf=files/บันทึกรายงานประชุมสภา 21 สค 60.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์