กิจกรรมทำบุญวันพระ 28 ก.ย.2560

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 ตรงกับวันพระ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่านายสังเวียน  ลักษณะพล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล  และชาวบ้านหมู่ที่ 7 ตำบลหนองเต่า ร่วมถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์  ณ วัดหนองเต่า  เพื่อส่งเสริมและสืบทอดทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  ส่งเสริมการเสียสละ  โดยนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา มาใช้ในการดำรงชีวิตและปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ เกิดความสุข  ส่งเสริมความรักความสามัคคี  ให้เกิดผลดีต่อการปฏิบัติงานของตำบล ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน และพนักงาน ร่วมกันนำภัตตาหารเพล มาถวายแด่พระสงฆ์  รับฟังการบรรยายธรรมจากเจ้าอาวาส  เพื่อการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สจริตและความรัก  ความสามัคคี ในการปฏิบัติงานชุมชนร่วมกัน

 

  

  

  

  

คอมเมนท์