กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ยื่นหนังสือขออนุญาตเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ระหว่างวันที่ 30 ต.ค.- 1 พ.ย.2560 จึงเรียกประชุมสภาในวันและเวลาดังกล่าว

 

{pdf=files/201710251059.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์