รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 8/2560

ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ในคราวประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

{pdf=files/บริหาร8,2560.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์