กิจกรรมทำบุญวันพระ วัดสระกระเบื้อง 27 ต.ค.2560

เมื่อวันศุกร์ที่  27 ตุลาคม 2560 ตรงกับวันพระองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่านายสังเวียน ลักษณะพล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล  และชาวบ้านหมู่ที่ 8 ตำบลหนองเต่า ร่วมถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์  ณ วัดสระกระเบื้อง  เพื่อส่งเสริมและสืบทอดทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา  ส่งเสริมการเสียสละ  โดยนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา มาใช้ในการดำรงชีวิตและปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ เกิดความสุข  ส่งเสริมความรักความสามัคคี  ให้เกิดผลดีต่อการปฏิบัติงานของตำบล ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน และพนักงาน ร่วมกันนำภัตตาหารเพล มาถวายแด่พระสงฆ์  รับฟังการบรรยายธรรมจากเจ้าอาวาส  เพื่อการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สจริตและความรัก  ความสามัคคีในการปฏิบัติงานชุมชนร่วมกัน 

 

  

  

  

คอมเมนท์