รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 9/2560

ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2560 ในคราวประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2560 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

{pdf=files/บริหาร9,60.pdf|100%|1050|native}

 

คอมเมนท์