เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ก.ย.2557 ในนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรืิ่องนี้ และเห็นว่าต้องมีการแปลงนโยบายข้างต้นของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง และเพื่อดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าจึงประกาศเจตจำนงการบริหารงานความสุจริตเพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานยึดถือปฏิบัติโดยมีองค์ประกอบดังนี้

 

  1. ด้านนโยบาย
  2. มาตรการและแนวทางการดำเนินการ
  3. กลุ่มเป้าหมาย
  4. วิธีดำเนินการ
  5. การบังคับใช้

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

{pdf=files/201711071423.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์