รายงานประชุมสมัยแรก ครั้งที่ 1/2558

ด้วยสภาอบต.หนองเต่าได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่แรก ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 13 ก.พ.2558 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.2558 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์