รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 11/2560

ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2560 ในคราวประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 8 ม.ค.2561 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

{pdf=files/บริหาร11,60.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์