ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2558

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมช่วงมาลี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

 

คอมเมนท์