รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 3/2558

ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2558 ในคราวประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 3 ส.ค.2558 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์