เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558

 ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 13 ก.พ.2557 มีมติในการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 1-5 ส.ค.2558 จึงอาศัยตามอำนาจเรียกประชุมสภา ระหว่างวันที่ 1-15 สค.2558 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์