การเผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชน

ด้วยพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของกระบวนงานที่ต้องพิจารณาการอนุญาต อันหมายความรวมถึงการออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตรและการให้อาชญาบัตร ต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนนั้น 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงขอประชาสัมพันธ์ช่องทางเผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชน ตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 ดังนี้

  1. สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  2. เว็บไซต์ www.nongtaobanmi.go.th หัวข้อ “คู่มือประชาชน”
  3. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี
  4. ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านหมี่

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

คอมเมนท์