การใช้คู่มือสำหรับประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

ด้วยพรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 กำหนดให้หน่วยงานเข้าของกระบวนงานที่ต้องพิจารณาการอนุญาต อันหมายความรวมถึงการออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตรและการให้อาชญาบัตร ต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน จึงขอประชาสัมพันธ์โดยมีกระบวนการตามรายละเอียดในเอกสารแนบ

คอมเมนท์