ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561)

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ในคราวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.2558 

อาศัยตามอำนาจข้อ 22 (3) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 จึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์