ช่องทางการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

เพื่อให้การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองตวามต้องการของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าจึงประกาศช่องทางให้บริการประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูลและการบริการในเรื่องที่เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าและภารกิจของหน่วยงายภายนอกที่ต่อเนื่องจากภารกิจของอบต. ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่ประชาชนในความรับผิดชอบ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

คอมเมนท์