รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2558

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 10 พ.ศ.2548 ส่วนที่ 2 การควบคุม การตรวจพัสดุประจำปี ข้อ 148 ก่อนสิ้นเดือนกันยายนทุกปี ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและตรวจนับพัสดุประเภทที่คุงเหลือยู่เพียงวัดสิ้นงวดนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าได้จัดทำรายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี 2558 มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์