มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า มีนโยบายการดำเนินงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เพื่อให้บุคคลในองค์กรทุกระดับมีความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและให้ความร่วมมือลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า น้ำประปาและน้ำมันเชื้อเพลิง ประกอบกับใช้พลังงานอย่างมีความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ไม่สูญเปล่า จึงให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานปฏิบัติตามวิธีการ ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ

คอมเมนท์