รายงานฐานะทางการเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองเต่า ณ วันที่ 30 ก.ย.2558

 

รายงานฐานะทางการเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองเต่า

วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง วันที่  30 กันยายน  2558 (ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน)

 

รายการรับ

จำนวนเงิน

รายการจ่าย

จำนวนเงิน

 

บาท

สตางค์

 

บาท

สตางค์

1. รายการรับ

 

 

1. รายจ่าย

 

 

เงินคงเหลือยกมา ณ 30 ก.ย. 57

343,853

30

จ่ายสวัสดิการให้กับสมาชิก

(บัญชี2)

166,300

    –  

เงินสมทบจากสมาชิก(บัญชี 1)

208,400

–  

เงินนำฝากธนาคาร

454,379

72

เงินสมทบจาก พอช.

–  

 –  

เงินสดในมือ

22,930

       –  

เงินสมทบจากรัฐบาล

         –  

      –  

 

 

 

เงินสมทบจาก อบต.

 100,000

      –  

 

 

 

เงินสมทบจาก อบจ.

         –  

      –  

 

 

 

เงินสมทบจากกองทุนอื่นๆ

         –  

      –  

 

 

 

รวมรายรับ

652,253

   30

รวมรายจ่าย

643,609

72

2. รายได้

 

 

2. ค่าใช้จ่าย

 

 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า(บัญชี 1)

    640

      –  

ค่าตอบแทนคนทำงาน

         –  

       –  

ดอกเบี้ยธนาคาร

2,106

     42

ค่าพาหนะ+ค่าที่พักอบรม

2,840

 –  

เงินบริจาค

–  

–  

ค่าเอกสาร/เครื่องเขียน

    1,400

       –  

รายได้อื่นๆ

–  

–  

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

    7,150

       –  

รวมรายได้

2,746

42

รวมค่าใช้จ่าย

 11,390

       –  

รวมทั้งสิ้น 1+2(30 ก.ย. 58)

654,999

   72

รวมทั้งสิ้น 1+2(30 ก.ย. 58)

654,999

   72

 

บัญชีแนบท้าย 1

 

 

รายได้จากสมาชิก

 

หมู่

เงินสมทบรายปี

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

หมายเหตุ

 

คน

จำนวนเงิน

คน

จำนวนเงิน

 

ม.1

11

         4,400

3

60

 

 

ม.2

73

       29,200

12

240

 

 

ม.3

46

       18,400

4

80

 

 

ม.4

32

       12,800

2

40

 

 

ม.5

137

       54,800

2

40

 

 

ม.6

56

       22,400

7

140

 

 

ม.7

27

       10,800

1

20

 

 

ม.8

139

       55,600

1

20

 

 

รวม

521

     208,400

             32

           640

 

 

 

บัญชีแนบท้าย 2

 

 

สรุปยอดจ่ายสวัสดิการให้กับสมาชิก

ที่

เดือน

การศึกษา

คลอดบุตร

เจ็บป่วย

เสียชีวิต

รวม

1

ต.ค.-57

1,300

        1,300

2

พ.ย.-57

              –

              –

           500

        15,000

      15,500

3

ธ.ค.-57

              –

              –

         1,500

        10,000

       11,500

4

ม.ค.-58

              –

              –

         2,100

       30,000

      32,100

5

ก.พ.-58

              –

              –

         1,800

              –

        1,800

6

มี.ค.-58

         1,000

              –

         2,000

       33,000

      36,000

7

เม.ย.-58

              –

              –

         1,000

        10,000

       11,000

8

พ.ค.-58

              –

              –

         1,600

              –

        1,600

9

มิ.ย.-58

              –

              –

         1,000

        10,000

       11,000

10

ก.ค.-58

              –

              –

         1,500

       30,000

      31,500

11

ส.ค.-58

              –

              –

           800

        10,000

      10,800

12

ก.ย.-58

              –

              –

         2,200

              –

        2,200

รวม

        1,000

              –

       17,300

     148,000

    166,300

คอมเมนท์