เรียกประชุมสภ าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2558

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 13 ก.พ.2558 มีมติในการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 16-30 ธ.ค.2558 นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าจึงเรียกประชุมสภาโดยในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน

คอมเมนท์