การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขต อบต.หนองเต่า พ.ศ.2543

เนื่องด้วยสภาผู้แทนราษฎรได้อนุมัติตราพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 เพื่อเป็นประโยชน์ในความปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าในเขตท้องที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 โดยต้องการเสริมมาตรการดังต่อไปนี้ให้อยู่ในข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าต่อไป

คอมเมนท์