ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2558

ด้วยสภาองคืการบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ประกาศให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 18 ธ.ค.2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมช่วงมาลี ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ในโอกาสนี้จึงประกาศเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์