รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2558

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสมัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 14 ส.ค.2558 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.2558 มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

คอมเมนท์