อบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะในชุมชน

เมื่อวันที่ 21ธันวาคม 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าร่วมกับบริษัทบ้านหมี่กรีนจำกัด จัดอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะในชุมชน ให้กับผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ณ ห้องประชุมช่วงมาลีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

 

คอมเมนท์